Офис МИРГ

Тутракан - Институции

Местната инициативна рибарска група е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). МИРГ е създадена като публично-частно партньорство с участници от трите обществени сектора: публичен, бизнес и граждански. Сдружението се състои от 30 членове, от които 12 юридически и 18 физически лица.

Покажи на картата
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013)

Инвестиране в устойчиво рибарство